logo

WEB.NL is dè onafhankelijke Nederlandse webgids/zoekmachine!

Web.nl redacteuren verzamelen selectief links naar de beste Nederlandstalige websites. In de rubrieken van WEB.NL vind je direkt wat je nodig hebt.

Geen duizenden niet relevante links per zoekwoord, maar een select aantal zorgvuldig door ons uitgebreide redactionele team, geselecteerde links. De kwaliteit van onze webgids, en de mogelijkheid om makkelijk specifieke doelgroepen te bereiken, creëren een ideale infrastructuur voor adverteerders.

WEB.NL behoud het recht misleidende pagina's of ongewenste pagina's zonder opgave van reden te weigeren!

Vriendelijke groet!
't WEB.NL TEAM!